Polityki prywatności i stosowania plików cookies

NA JAKIEJ PODSTAWIE SPÓŁKA  PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?
 

Otrzymaliśmy je:
 
1. bezpośrednio od Państwa;
2. od podmiotu, który zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Operator Lechicka Sp z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (np. firma bazodanowa);
4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
 

Przetwarzamy Pani/Pana dane tj.
 
1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.
 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
 
1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Operator Lechicka Sp z o.o.;
3. w celu wykonania umowy zawartej ze Spółką na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot;
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operator Lechicka Sp z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku;
5. w celach marketingowych produktów i usług Operator Lechicka Sp z o.o.;
6. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy
przetwarzać Państwa dane:
 
a) w celu marketingu podmiotów trzecich;
b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Spółka współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych;
c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).
 

CZY MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZEK PODAĆ DANE OSOBOWE?
 

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Operator Lechicka Sp z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?
 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 
 

JAK COFNĄĆ ZGODĘ?
 

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Spółce w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem,
tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Operator Lechicka Sp z o.o. jest legalne.


W JAKICH SYTUACJACH MOŻNA SPRZECIWIĆ SIĘ WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH?
 

Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych dla celów statystycznych. Informacja na ten temat jest przez Spółkę przekazywana dalej do firm bazodanowych (lub innego podmiotu prawnego) skąd tę informację otrzymaliśmy na mocy odpowiedniego upoważnienia.
 


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Operator Lechicka Sp z o.o. współpracuje („Partnerzy Operator Lechicka Sp z o.o.”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Operator Lechicka Sp z o.o., na których Państwo się zgodzą.
Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 


JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z naszą Spółką lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Operator Lechicka Sp z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Spółki.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy  podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Operator Lechicka Sp z o.o. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ?
 

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

JAK NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).
Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved